عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

متغیرهای وابسته

عدم تقارن اطلاعاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی شرکت‌ها از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گیری می گردد. از این مدل در تحقیقات متعددی بهره گیری شده می باشد. در ایران نیز قائمی و وطن پرست(1384) و احمدپور و رساییان(1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند. مدل یاد شده به شکل ذیل می باشد:

ABSIT

:(SPREAD) ABSIT دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

:AP میانگین سالانه قیمت  پیشنهادی  فروش سهام شرکت

:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت

قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید[1] و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش[2] نامیده می گردد. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش[3] خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.

3-9-3) متغیر‌های کنترلی

اندازه شرکت (SIZE)

یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت می‌باشد. بدیهی می باشد اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار بهره گیری می گردد.

نسبت اهرم

نسبت این اهرم بیانگر آن می باشد که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی می باشد در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران می باشد که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. این نسبت به صورت زیر محاسبه می گردد:

اندازه گیری درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی (INS)

مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد.

 

[1] Bid Pprice

[2] Ask Price

[3] Bid- Ask Price

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید