عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف واژه های کلیدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11-1- عدم تقارن اطلاعاتی: طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می­گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن می باشد. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مساله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی می باشد.

1-11-2- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: اختلاف بین قیمتهای پیشنهادی خرید و پیشنهادی فروش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نام دارد، اگر بیش از یک بازار ساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می­نامند(خانی و قجاوند، 1391).

1-11-3- هزینه حقوق صاحبان سهام: حداقل نرخ بازدهای که شرکت بایستی عاید صاحبان سهام عادی کند تا ارزش بازار آن شرکت حفظ گردد(جهانخانی و پارسائیان، 1385).

1-11-4- الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای: در واقع الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مجموعه پیش بینی­هایی درمورد بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار می باشد(جهانخانی و پارسائیان، 1385).

 

 

1-12- ساختار کلی پژوهش

در فصل اول کلیات پژوهش شامل تشریح و اظهار مساله پژوهش، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش، قلمرو پژوهش، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش ارائه شده می باشد. در فصل دوم، مروری بر ادبیات پژوهش ارائه شده می باشد. که این فصل شامل اطلاعات، برابری در توزیع اطلاعات، کارآیی اطلاعات، ظهور عدم تقارن اطلاعاتی، شکل­گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و انواع آن، مدل­های عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار، پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، معیارهای نقد شوندگی، هزینه سرمایه (مفهوم، اهمیت، موارد بهره گیری، مفروضات و اجزای تشکیل دهنده آن)، عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل­های هزینه حقوق صاحبان سهام،پژوهش­های خارجی و داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام و ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه شده می باشد.

در فصل سوم، روش شناسی پژوهش ارائه شده می باشد. که این فصل شامل روش پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، مدل و چارچوب مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار جمع آوری داده های پژوهش و روش آزمون فرضیات ارائه شده می باشد.

در فصل چهارم، تحلیل داده های پژوهش ارائه شده می باشد. که این فصل شامل آمارهای توصیفی پژوهش، تحلیل آماری متغیرهای پژوهش، آزمون فرضیه پژوهش و آزمون آکائیک و شوارز می باشد.

در فصل پنجم، نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت های پژوهش ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر تأثیر اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده می باشد. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در تحول حسابداری اعمال نموده می باشد. پس گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه موثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر می باشد(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی می باشد که به گونه معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­گردد. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد گردید(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران بهره گیری می گردد.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد اندازه عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده می باشد.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می گردد، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی می باشد که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط مستقر می­کند لذا با در نظر داشتن اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] هست(سلیمانی و طاهری، 1391). در این پژوهش مقصود از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین مقصود از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری