عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) متغیر وابسته

عدم تقارن اطلاعاتی[1]: اطلاعات غیر یکسان (مالی یا هر نوع اطلاع درمورد یک شرکت ) را عدم تقارن اطلاعاتی گویند.

تعریف عملیاتی عدم تقارن اطلاعاتی: تفاوت بین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را مبنای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌دهند.

1-14-3) متغیر‌های کنترلی

اندازه شرکت[2]: یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت می­باشد. بدیهی می باشد اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت می باشد. شرکت‌های بزرگ ممکن می باشد اطلاعات بیشتری را افشا کنند زیرا که انجام این کار در زمینه مسائل اختصاصی و غیر اختصاصی هزینه کمتری در بر دارد. واتز و زیمرمن[3] (1990) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. اگه اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده به این دلیل می باشد، تا اطلاعات بر اساس اندازه شرکت تعدیل گردد تا نتایج تحت تاثیر اندازه شرکت‌ها قرار نگیرد، زیرا که اندازه تامین مالی شرکت‌ها به دلیل بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها متفاوت می باشد و در بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با این پژوهش، اندازه شرکت متغیر کنترلی در نظر گرفته شده می باشد.که در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار بهره گیری می گردد.

اهرم[4]: نسبت این اهرم بیانگر آن می باشد که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی می باشد، در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران می باشد که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. هر چه این نسبت بزرگتر باشه درجه ریسک مالی بیشتر می باشد. نسبت‌های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین اندازه احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی هایش می‌باشند.

مالکیت نهادی[5]:

سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، بیمه ها، بنیادها، موسسه‌های بازنشستگی و. .. اطلاق می­گردد. اندازه مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام آن شرکت محاسبه می­گردد (مرادزاده فرد و همکاران،1387).مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد.

تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)[6]:

مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می گردد که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می گردد( چانگ و لدر 2009)[7].

[1] Information Asymmetry

[2] Size

[3] Watts and Zimmerman

[4] Leverage

[5] Institutinal Ownership

[6] Ownership Concentration

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Chang and Leder

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید