ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مطالعه ناهمسانی واریانس

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واریانس ناهمسانی می باشد. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. برای مطالعه وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White بهره گیری می گردد. با بهره گیری از آماره F (فیشر) براحتی می‌توان قضاوت نمود که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این شکل که اگر احتمال مربوط به آماره F ((Prob (F- Static) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می گردد. در صورتیکه خلاف این شرط محقق گردد و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می‌توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) بهره گیری نمود.

H0: همسانی واریانس

H1: ناهمسانی واریانس

 

3-12-4) آزمون F لیمر

به مقصود گزینش یکی ازروشهای داده‌های تابلویی و یا داده‌های تلفیقی از آماره F لیمر بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر آماره F لیمر تعیین می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از شرکت‌ها هست یاخیر. درصورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده‌های تابلویی و درغیر این صورت از روش داده‌های تلفیقی بهره گیری می گردد. زیرا فقط داده‌ها روی هم انباشت شده و تفاوتی بین آن‌ها لحاظ نشده می باشد.

: H0 داده‌های تلفیقی

H1: داده‌های تابلویی

3-12-5) آزمون هاسمن

اگر پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می گردد روابط را می‌توان در قالب کدام یک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی مطالعه نمود. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی می باشد که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. درحالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی می باشد که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیر توضیحی همبستگی هست. پس در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و اگر این طور نباشد روش آثار تصادفی بهره گیری می گردد.

H0 : روش آثار ثابت

H1: روش آثار تصادفی

 

3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها

جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده‌ها از آزمون دوربین واتسون بهره گیری می گردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه 4 ≥DW≥ 0 می‌باشد. که اگر مقدار آماره صفر گردد، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 گردد، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها هست. اگر این مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد. در پژوهش حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی بهره گیری و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء AR یا با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برطرف می گردد.

H0 : عدم وجود خود همبستگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H1 : وجود خود همبستگی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید