عنوان کامل پایان نامه :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مدلهای امتیازدهی اعتباری

روشهای امتیازدهی اعتباری به دو صورت کمی و کیفی انجام می گردد. در تحلیل کیفی، امتیازدهی اعتباری ارتباط نزدیکی با توانایی و قابلیت تجزیه و تحلیل مسئولین بخش اعتباری دارد. لیکن در تحلیل کمی، تعیین احتمال عدم بازگشت اصل و سود تسهیلات از طریق تابع توزیع آن امکان پذیر می باشد.

اکثر الگوهای کمی ریسک اعتباری، چارچوب معنایی مشابهی دارند، اما اختلافاتی که در اجرای این مدل ها به وجودمی آید، ناشی از شیوه برآورد پارامترهای اصلی از اطلاعات موجود می باشد. به گونه کلی روشهای آماری و ریاضی اندازه گیری ریسک اعتباری را می توان به دو گروه عمده زیر تقسیم نمود :

الف) مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری پارامتریک

ـ مدل احتمالی خطی[1]

ـ مدل‌ لجیت و پروبیت[2]

ـ مدل‌های مبتنی بر واکاوی ممیزی[3]

ـ شبکه‌های عصبی

ب) مدل‌های رتبه بندی اعتباری ناپارامتریک

ـ برنامه ریزی ریاضی[4]

ـ درخت دسته بندی (الگوریتم تقسیم بندی بازگشتی)

ـ مدل نزدیکترین همسایه[5]

ـ فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی[6]

ـ سیستم‌های خبره[7]

ـ الگوریتم ژنتیک[8]

2-3-2: ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

امتیازدهی اعتباری برای بانکها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر[9] (ریسک قابل نظاره و محاسبه) بانک را در ارتباط با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نمایند. این مطلب را می توان با ارتباط یک تبیین داد :

ارتباط 2-1 : محاسبه زیان مورد انتظار

(احتمال عدم بازپرداخت) * (نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت) * (مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

در این ارتباط نرخ زیان (عدد یک منهای سهم درصدی از وام که بوسیله تضمین پوشش داده شده می باشد) و مبلغ در معرض خطر (اندازه وام) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت مجهول میباشد. سیستم امتیازدهی بایستی قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. مهمترین ابزاری که بانکها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیاز دارند، سیستم امتیازدهی اعتباری مشتریان می باشد. بدیهی می باشد وجود چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء خواهد داد.

[1] Liner Probability Model

[2] Logit & Probit Model

[3] Discriminate Analysis Model

[4] Mathematical Planning

[5] K-Nearest Neighbor (K-NN)

[6] Analytical Hierarchy Process

[7] Expert System

[8] Genetic Algorithm

[9] Exposure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • سوال پژوهش

با در نظر داشتن توضیحات ذکر گردیده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می باشد :

–         آیا مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.

1-1-      اهداف پژوهش

هدف از انتخاب موضوع مطالعه بهره گیری از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی می باشد که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی و بهره گیری کنندگان از این اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد با در نظر داشتن اینکه بسیاری از افراد و سازمانها به نحوی نیازمند اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری در مورد روابط خود با واحدهای تجاری می باشند و در موارد زیادی تنها صورتهای مالی اساسی به عنوان اطلاعات در اختیار افراد و سازمانها جهت تصمیم گیری قرار میگیرد، هدف این پایان نامه بر این می باشد که محدوده ای از این بهره گیری کنندگان یعنی اعتباردهندگان را در نظر گرفته و قابلیت بهره گیری از صورت های مالی اساسی در ارزیابی ریسک اعتباری مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و از سوی دیگر از تکنیک های داده کاوی و مدل های موجود در آن، معیار کارا جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به مقصود اعطای تسهیلات فراهم گردد که در مقایسه با روش فعلی بانک ها در اعطای این منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار باشد.

پس بدیهی می باشد بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، سطح بهره وری آن را نیز ارتقاء می دهد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این ارتباط این می باشد که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و ارتباط مورد نظر در این زمینه شده می باشد. با در نظر داشتن مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این پژوهش مشخص گردیده می باشد فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و       اختصار سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. پس سه هدف زیر را جهت پژوهش حاضر می توان مدنظر قرار­داد :

  • ارائه مدلی کارآمد مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی موجود در صورت های مالی جهت اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده تسهیلات مالی از بانک
  • مقایسه تطبیقی مدل های منتج از به کارگیری تکنیک های موجود در حوزه دانش داده کاوی[1] و تعیین مدلی کارآمد جهت انجام مطالعه ها و کاهش ریسک اعتباری در جهت اعطاکنندگان تسهیلات مالی
  • شناسایی متغیرهای با اهمیت در تفکیک مشتریان در هریک از مدل های پیشنهادی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Data Mining

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری