عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

) روش پژوهش

روش پژوهش همبستگی می باشد زیرا در این پژوهش شدت و ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد . پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این ارتباط ودرشرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به تبیین زیر می‌باشد:

قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.

قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

قلمرو موضوعی: مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

 

1-8 ) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد پژوهش نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می گردد:

1- پایان سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.

2- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

3- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.

4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

5- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت‌ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی می باشد.

1-9) روش گردآوری اطلاعات

جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گیری می گردد. بهره گیری از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات پژوهش وچارچوب نظری پژوهش بکار می‌رود. سپس برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.

1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

داده‌های پژوهش از گزارش‌های چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته‌ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد جدید و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده می باشد. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و  Excelانجام شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید