شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی

اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می گردد  بایستی  به نحوی باشد که سرمایه گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده می باشد، یاری دهد. این اطلاعات همچنین بایستی ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد ممکن سازد. مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه گذاران، مسئول حفظ و بهره گیری کارآمد و سود آور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده می باشد. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی،  مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می باشند که به موجب  قرارداد های دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مصرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی می باشد. عوامل متعددی مانند مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی تأثیر دارند که  به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه گیری آثار هر یک بطور جداگانه و با دقتی معقول امکان پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان  مهم ترین شاخص بهره گیری  می گردد. از طرفی، گزارشگری مالی معمولا نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می کند، حال آن که عملیات مدیران  پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته می باشد و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره های بعد اثر می گذارد. از این رو، بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی علاوه بر اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف  عملکرد بلند مدت واحد انتفاعی می باشد، برای ارزیابی بهتر چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت  مدیران بهره گیری کنند. با این حال، ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش بینی ها و عملکرد گذشته می تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه گذاران و دیگر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد .  اگر چه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب  قرارداد ها ، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به گونه صریح یا ضمنی در گزارش های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن  واحد منعکس می باشد، اما ارائه اطلاعات توصیفی درمورد ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می تواند گروه های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت ها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری