عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت افشا (اجباری و اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی بود. به این مقصود 101 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه و پانل دیتا بهره گیری گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط منفی و معناداری هست، در واقع با افزایش کیفیت افشا کوشش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اختیاری اطلاعات را در پیش بگیرند شاهد وجود تقارن اطلاعاتی خواهیم بود. و اما بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی پیدا نمود نشد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به تعبیری شاهد شکاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود. همچنین در ادامه تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم، درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی و درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت بر روابط بین فرضیه ها سنجیده گردید.

واژگان کلیدی:

افشا اجباری، افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی، پانل دیتا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. 2

1-2) اظهار مسئله ……………………………………………………………………………. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………….. 4

1-4) جنبه نوآوری پژوهش…………………………………………………………………… 5

1-5) اهداف پژوهش………………………………………………………………………….. 6

1-6) سوالات پژوهش………………………………………………………………………… 6

1-6-1) سوال اصلی………………………………………………………………………… 6

1-6-2) سوالات فرعی……………………………………………………………………… 6

1-7) فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………….. 6

1-7-1) فرضیه اصلی………………………………………………………………………. 6

1-7-2) فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………….. 6

1-8) روش پژوهش…………………………………………………………………………… 7

1-9) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………….. 7

1-10) روش نمونه گیری…………………………………………………………………… 7

1-11) روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………….. 8

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………… 8

1-13) مدل پژوهش…………………………………………………………………………… 8

1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی …………………………………………………………. 9

1-15) اختصار فصل و ساختار پژوهش……………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. 14

2-2) تأثیر شفافیت در گزارشگری مالی…………………………………………………….. 15

2-2-1) مبانی نظری کیفیت افشا……………………………………………………………. 16

2-2-1-1) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی………………………………………………. 20

2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت ………………………………. 20

2-2-2) اطلاعات با اهمیت ………………………………………………………………… 22

2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ………………………………………………. 22

2-2-2-2) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ………………………….. 23

2-2-2-3) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات ……………………………. 23

2-2-2-3-1) منفعت و هزینه ………………………………………………………………. 23

2-2-3) افشای داوطلبانه ……………………………………………………………………. 24

2-2-3-1) هدف افشای اطلاعات مالی……………………………………………………… 26

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

2-2-3-2) حجم اطلاعات…………………………………………………………………… 26

2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات ………………………………………………………. 26

2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی ……………………… 27

2-2-5) اهمیت و تأثیر افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران……………………. 28

2-3) تأثیر اقتصادی بازار‌های سرمایه …………………………………………………….. 28

2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………….. 29

2-3-2) مشکل نمایندگی ……………………………………………………………………. 30

2-3-3) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………… 31

2-3-3-1) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش ……………………………. 36

2-4) مطالعه ارتباط بین متغیرها ی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی………………….. 37

2-5) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….. 38

2-5-1) پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………….. 38

2-5-2) پژوهش‌های داخلی ………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………. 47

3-2) روش پژوهش ………………………………………………………………………….. 47

3-3) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………….. 48

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

3-3-1) قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………… 48

3-3-2) قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………… 48

3-3-3) قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………… 48

3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها………………………………………………………. 48

3-5) جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. 49

3-6) فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………….. 50

3-6-1) فرضیه اصلی………………………………………………………………………. 50

3-6-2) فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………….. 50

3-7) مدل تحلیلی پژوهش وشیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش……………………………… 51

3-7-1) مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………….. 51

3-7-2) مدل 1 جهت آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………. 51

3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………. 52

3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش…………………………………………………….. 52

3-9) روش محاسبه متغیر‌های پژوهش ………………………………………………………. 52

3-9-1) متغیرهای وابسته…………………………………………………………………… 52

3-9-2) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………… 53

3-9-3) متغیر‌های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)…………………………………………… 55

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها ……………………………………………………….. 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11) آمار توصیفی………………………………………………………………………… 56

3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای پژوهش……………………………………….. 56

3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………………. 57

3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………… 57

3-12-3) مطالعه ناهمسانی واریانس………………………………………………………. 57

3-12-4) آزمون F لیمر…………………………………………………………………….. 58

3-12-5) آزمون هاسمن…………………………………………………………………….. 58

3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها…………………………………………… 59

3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 59

3-12-8) ضریب تعیین…………………………………………………………………….. 60

3-13) نرم افزار تحلیل آماری …………………………………………………………….. 60

3-14) اختصار این فصل……………………………………………………………………. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. 62

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 62

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش…………………………………………. 63

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

4-3-1) نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………………… 63

4-3-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………….. 64

4-3-3) مطالعه ناهمسانی واریانس………………………………………………………… 65

4-3-4) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن……………………………………………………. 66

4-3-5) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها……………………………………………… 66

4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها……………………………………………………………… 67

4-4-1) فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………. 67

4-4-2) فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………….. 68

فصل پنجم: اختصار، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. 71

5-2) نتایج ازمون فرضیه ها……………………………………………………………….. 72

5-2-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………. 72

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………….. 73

5-3) پیشنهادها……………………………………………………………………………… 74

5-3-1) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………….. 74

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی………………………………………………….. 76

منابع و مأخذ

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                               صفحه

نگاره 2-1 اختصار پژوهش‌های خارجی……………………………………………………… 44

نگاره 2-2 اختصار پژوهش‌های داخلی……………………………………………………….. 45

نمودار 3-1 مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………… 51

نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………………. 54

نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل……………………………………………………. 62

نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………. 64

نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………….. 64

نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………. 65

نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن……………………………………………. 66

نگاره 4-6 آزمون عدم خود همبستگی ……………………………………………………… 67

نگاره 4-7 نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی اول……………………. 67

نگاره 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم……………………. 68

نگاره 4-9 اختصار نتایج پژوهش …………………………………………………………….. 69

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

 

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

 

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید