ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- تشریح و اظهار مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5- پرسش و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………9

1-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-9- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………12

1-10- جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-11- تعاریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………13

1-12- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- برابری در توزیع اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………18

2-4- کارآیی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-5- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………….21

2-6- شکل­­گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

2-7- انواع عدم تقارن اطلاعاتی و راه های غلبه بر آنها………………………………………………………………………………25

2-7-1- انتخاب بد و نامناسب ………………………………………………………………………………………………………25

2-7-2- مخاطره اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….28

2-8- مدل­های عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………29

2-9- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار……………………………………………………………………………………………………33

2-10- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه………………………………………………………………………………35

2-11- معیارهای نقد شوندگی…………………………………………………………………………………………………………………….38

2-11-1- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………..39

2-11-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………….39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-12- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-12-1- مفهوم هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………43

2-12-2- اهمیت هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………..44

2-12-3- موارد بهره گیری از هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………….45

2-12-4- مفروضات الگوی هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………46

2-12-5- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه………………………………………………………………………………48

2-12-5-1- هزینه اقلام خاص سرمایه…………………………………………………………………………….48

2-12-5-2-  هزینه بدهی…………………………………………………………………………………………………49

2-12-5-3- هزینه حقوق صاحبان سهام…………………………………………………………………………51

2-13- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه…………………………………………………………………………………..53

2-14- مدل­های هزینه حقوق صاحبان سهام  …………………………………………………………………………………………..54

2-14-1- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای ……………………………………………………………………54

2-14-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ …………………………………………………………………………………………..56

2-14-3- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون) ………………………………………………………………………………57

2-14-4- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری ………………………………………………………………….59

2-15- پژوهش­های انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ………………………………………………………………….61

2-15-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………61

2-15-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………..64

2-16- پژوهش­های انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….66

2-16-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام………………………….66

2-16-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام ………………………..70

2-17- ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….72

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

3-3- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………..80

3-4- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..84

3-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….86

3-6- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………..86

3-6-1- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………86

3-6-2- روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………..87

3-6-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………88

3-7- ابزار جمع آوری داده های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………90

3-7-1- دقت، اعتبار و پایایی ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………90

3-8- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-1- روش داده­های پانل ………………………………………………………………………………………………………….92

3-8-1-1- روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………….93

3-8-1-2- روش اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………….94

3-8-1-3- آزمون چاو یا F لیمر………………………………………………………………………………………………94

3-8-1-4- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………95

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………96

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99

4-3- مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………102

4-4- تعیین اندازه اعتبار الگوی­های هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………104

4-5- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش ……………………………………………………………………………..104

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..106

4-7- اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

5-2- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………..112

5-4- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………………………………….113

5-5- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….113

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر تأثیر اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده می باشد. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در تحول حسابداری اعمال نموده می باشد. پس گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه موثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر می باشد(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی می باشد که به گونه معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­گردد. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد گردید(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران بهره گیری می گردد.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد اندازه عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده می باشد.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می گردد، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی می باشد که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط مستقر می­کند لذا با در نظر داشتن اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] هست(سلیمانی و طاهری، 1391). در این پژوهش مقصود از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین مقصود از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری