عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش

برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی شرکت‌ها از مدلی بهره گیری می گردد که ونکاتش و چیانگ[1] (1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند. از این مدل در پژوهش های متعددی بهره گیری شده می باشد. در ایران نیز قائمی و وطن پرست(1384) و احمدپور و رساییان(1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند.

قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید[2] و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش[3] نامیده می گردد. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش[4] خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد. در یک بازار مالی سازمان یافته، تأثیر بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد.

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می‌توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی می‌باشد و به بیانی دیگر، روان می باشد[5]. بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم می باشد به بازارهای کم رمق[6] معروف می‌باشند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کمتر از شکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق می‌باشد زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کمتر می باشد.

بازاری دارای عمق[7] می باشد که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می‌باشد. اما در بازار کم عمق[8] تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته می‌باشد. تغییر قیمت‌ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت‌ها در بازارهای کم عمق می‌باشد. پس ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کمتر از بازارهای کم عمق می باشد. اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت[9] زیاد خواهد بود.

[1] Venkatesh and Chiang

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Bid Pprice

[3]Ask Price

[4]Bid- Ask Price

[5] Breadth

[6] Thin

[7] Depth

[8] Shallow

[9] Reversibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری