ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها

آغاز آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با بهره گیری از آزمون‌های آماری، ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‌های پژوهش تجزیه و تحلیل می گردد و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و مطالعه معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها فرضیه‌ها آزمون می شوند.

3-11) آمار توصیفی

آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت مطالعه در این پژوهش شامل شاخص‌های مرکزی (میانگین و میانه)، شاخص‌های پراکندگی (واریانس وانحراف معیار)، شاخص‌های توزیع (چولگی وکشیدگی) ومقادیر کمینه وبیشینه می‌باشد.

 

3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با توجه اینکه در پژوهش حاضر اطلاعات مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده می باشد و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر نه متغیر می باشد که هدف پژوهش، مطالعه ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می باشد، پس تحلیل رگرسیون مناسب ‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های پژوهش می باشد.

در پژوهش حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش نسبتی می باشد، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی می باشد. برای مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون بهره گیری می گردد.

برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی هست که عبارتند از حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود ارتباط هم ‎خطی که تکیه بر نتایج آماری بدون در نظر داشتن پیش فرض­های مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیری­ها بهره گیری نمود. پس قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، بایستی برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را مطالعه نمود که به تبیین ذیل می‌باشند:

3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها

مانند پیش فرض اساسی در بهره گیری از رگرسیون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغیرهاست. بدین مقصود از آزمون ناپارامتریک کلموگروف-اسمیرونوف بهره گیری شده می باشد و در این آزمون فرض‌ها به صورت زیر تنظیم گردیده می باشد.

H0 : نرمال

H1: غیر نرمال

 

3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها

قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی داده­ها، لازم می باشد مانایی تک تک متغیرها مطالعه گردد زیرا در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می­گردد. در این پژوهش برای مطالعه مانایی متغیرها برای داده­های ترکیبی، ازآزمون فیشر-ADF بهره گیری می گردد. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر‌ها می‌باشد که اگر مقدار p-valueکمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد می گردد و متغیرها مانا هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید