عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت سود

2-1-1) مقدمه

واژه مربوط به تعدیل صورتهای مالی زیاد پرواضح نیست. برای مثال، اصطلاحاتی از قبیل دستکاری، تعدیل، اصلاح، هموارسازی و غیره معمولاً مترادف‌های مورد بهره گیری در ادبیات می‌باشند. برتون و استولی[1] در سال 2001 از اصطلاح دستکاری حسابها برای تمامی تعدیلات و ثبتهای اختیاری صورت گرفته در صورت‌های مالی بهره گیری نمودند. در متون اصطلاحی که برای اصلاح حسابها بهره گیری می گردد مدیریت سود می‌باشد.

بطور کلی، تأکید اصلی متون مدیریت سود، روی این دو موضوع می باشد که آیا مدیریت سود واقع شده می باشد؟ و دوم کی و چه زمانی مدیریت سود اتفاق افتاده می باشد؟ بویژه اینکه مدیریت سود کوشش می کند تا درک نماید که چرا مدیران سودها را دستکاری می‌کنند و چگونه آنها این کارها را انجام می‌دهند و این رفتار مدیران چه عواقبی را به دنبال دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده می باشد. با این حال بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تفسیر نتایج بدست آمده پیرامون مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه مالی و حسابداری به شمار می رود.

 

 

2-1-2) مبانی نظری پژوهش

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد ( قائمی و وطن پرست،1384).

عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران یکی از مسائل بارز در حوزه های مختلف مانند بازار سرمایه می باشد. نبود تقارن اطلاعاتی به بیانی ساده حاکی از آن می باشد که همگان به گونه یکسان به اطلاعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به جایگاه خود دارای اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران می باشد. عدم تقارن اطلاعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت سود می باشد.

مدیریت سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری ( مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ) و مدیریت واقعی سود ( دستکاری فعالیت های واقعی ) هست. دستکاری فعالیتهای واقعی  شامل دستکاری جریان نقدی، تولید و هزینه های اختیاری می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی ارتباط مستقیم هست.

ریچاردسون ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و دستکاری اقلام تعهدی مورد مطالعه قرار داد، نتایج پژوهش وی نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم هست.

پس ارتباط مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی می باشد. پس در نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که بین عدم تقارن اطلاعاتی و هر دو نوع مدیریت سود ارتباط مستقیم هست (احمدپور و همکاران، 1392).

[1] . Berton and Estoly

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید