عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مشکل نمایندگی

مشکل نمایندگی به جهت عدم تمایل پس انداز کنندگان به ایفای تأثیر فعال در کنترل و اداره بنگاه اقتصادی و واگذاری آن به کار آفرینان به وجود می‌آید. متعاقبا کار آفرینان که به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، انگیزه کافی برای اخذ تصمیماتی در جهت سوء بهره گیری از منابع واگذار شده را دارند. به عنوان مثال چنانچه پس انداز کنندگان سرمایه خود را با خرید سهام در اختیار شرکت قرار دهند، کار آفرینان می‌توانند از این منابع در جهت خرید دفتر کار لوکس، پرداخت پاداش یا انجام سرمایه گذاری هایی بهره گیری کنند که سرمایه گذاران برون سازمانی را متضرر می‌کنند، (جنسن و مکلینگ[1]، 1976). حال اگر پس انداز کنندگان اوراق قرضه شرکت را خریداری نماید، کارآفرینان می‌توانند از طریق انتشار بدهی‌های ممتاز، پرداخت سود سهام و یا انجام پروژه‌های پر ریسک در جهت خلاف منابع اعتبار دهندگان گام بردارند (اسمیت و وارنر[2]، 1979).

راه حل‌های متنوعی برای حل معضلات نمایندگی اندیشیده شده می باشد. با عقد قرارداد کار آفرینان و سرمایه گذاران نظیر طرح‌های جبران خدمات و قراردادهای بدهی، کوشش شده همسویی منافع بین این بازیگران به وجود آید. این قراردادها کارآفرینان را ملزم به افشای اطلاعات مربوط می‌نماید، به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند رعایت توافقات قراردادی را کنترل نموده و نحوه مدیریت کارآفرینان بر منابع شرکت را در جهت حداکثر کردن مطلوبیت سرمایه گذاری، مورد ارزیابی قرار دهند. دومین مکانیزم کاهش معضلات نمایندگی، هیأت مدیره شرکت بوده که تأثیر نظارت عالی و برقراری نظم و ترتیب در جهت منافع مالکان را بر عهده دارند.

واسطه‌های اطلاعاتی و مالی نظیر موسسات اعتبار سنجی و تحلیلگران مالی از طریق تولید اطلاعات رفتار مدیران را منضبط می‌نمایند. همچنین مکانیزم‌های بازار نظیر تصاحب خصمانه و رقابت برای به دست گرفتن هدایت شرکت نیز معضلات نمایندگی را تعدیل خواهند نمود.

[1] Jensen and Mackling

[2] Smith and Warner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید