مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای مبتنی بر پیش­بینی سود تحلیل­گران

معیارهای مبتنی بر پیش­بینی سود تحلیل­گران شامل دقت(اشتباه) پیش­بینی سود هر سهم تحلیل­گران و پراکندگی پیش­بینی­های سود تحلیل­گران می­باشد. لنگ و لاندهالم(1996) نشان می­دهند که با افزایش اندازه شفافیت اطلاعاتی، دقت پیش­بینی سود افزایش و پراکندگی پیش­بینی­ها کاهش می­یابد(لی و ژائو[1]، 2008، ص 694-673).

2-2-4-2-1 پراکندگی پیش­بینی سود تحلیل­گران

یکی از معیارهای اندازه­گیری عدم­تقارن اطلاعاتی، پراکندگی پیش­بینی سود تحلیل­گران می باشد. براون و هان[2](1992) اظهار می­دارند که با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی، اندازه توافق و اجماع میان تحلیل­گران مالی در مورد عملکرد آتی شرکت افزایش می­یابد(ریچاردسون، 2000، ص 347-325).

برای محاسبه این معیار از ارتباط زیر بهره گیری می­گردد:

 

(2-1)

که در آن DISP بیانگر پراکندگی پیش­بینی­ها،SDt  انحراف معیار پیش­بینی­های سود همه تحلیل­گران در دوره t و ACTt  سود واقعی گزارش شده در دوره t می­باشد.

2-2-4-2-2 دقت پیش­بینی سود هر سهم تحلیل­گران

دومین معیار مبتنی بر پیش­بینی تحلیل­گران اندازه دقت پیش­بینی­هاست. کریستی[3](1987)، ارتباط زیر را برای محاسبه خطای پیش­بینی سود هر سهم ارایه می­دهد(کاشانی­پور و مومنی،1390، ص 375).

 

(2-2)

که در آن FE بیانگر خطای پیش­بینی­ها،  ACTtسود هر سهم واقعی گزارش شده در دورهt  و  ESTtبیانگر میانگین پیش­بینی­های سود هر سهم تحلیل­گران در دوره t می­باشد. محققانی زیرا کریشناسوامی(1996) و لی و ژائو (2008) در پژوهش خود از هر دو معیار پراکندگی و دقت پیش­بینی سود برای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی بهره گیری نموده­اند(همان منبع، ص 375).

[1] . Li & Zhao

[2] . Han

[3] . Christie

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری