عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) مقدمه

در این فصل به نوع وروش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روش‌های آماری مورد بهره گیری، قلمرو پژوهش مطرح می گردد.

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش های کاربردی پژوهش هایی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد (خاکی، 1388، 202).

 

3-2) روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، مانند پژوهش های کاربردی می باشد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد که با بهره گیری از داده‌های نظاره شده انجام می گردد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) هست یا نه؟ و اگر هست اندازه و حد آن چقدر می باشد؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد که برقراری یک ارتباط یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی هاست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند (خاکی، 1388، 218).

3-3) قلمرو پژوهش

3-3-1) قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش در برگیرنده موضوع‌های کیفیت افشای اختیاری و افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

3-3-2) قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1388الی انتهای سال 1392 می‌باشد.

3-3-3) قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران شکل میگیرد.

 

3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها

در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش، و اطلاعات مربوط به فرضیه‌ها، روش کتابخانه‌ای شامل اطلاعات موجود در هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و سالنامه ها، کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد.

اطلاعات مربوط به تئوری پژوهش ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، وهمچنین داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از نرم افزار ره آورد جدید ومراجعه به سایت‌های مربوط به گزارش مالی شرکت‌ها از قبیل سایت rdis وcodal استخراج گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید