مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان                                   صفحه

فصل اول)کلیات پژوهش(                                1

1-1 مقدمه                                           2

1-2 اظهار مسئله                                      3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش                            7

1-4 هدف پژوهش                                       9

1-5 سوال پژوهش                                     10

1-6 فرضیه­های پژوهش                                 11

1-7 تبیین اصطلاحات و واژه­ها                          13

1-8 ساختار پژوهش                                   15

فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(                     16

2-1 مقدمه                                          17

2-2 عدم­تقارن اطلاعاتی                              18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1 تعریف عدم­تقارن اطلاعاتی                       18

2-2-2 اهمیت موضوع عدم­تقارن اطلاعاتی                19

2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی             20

2-2-3-1 کیفیت افشا و عدم­تقارن اطلاعاتی              20

2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی       20

2-2-3-2-1 اندازه شرکت                              21

2-2-3-2-2 اندازه مخارج پژوهش و توسعه                21

2-2-3-2-3 فرصت­های رشد                              22

2-2-3-2-4 تعداد تحلیل­گران پی­گیر شرکت               23

2-2-3-2-5 تعداد سهام­داران شرکت                     24

2-2-4 معیارهای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی              24

2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد                 25

2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیش­بینی سود تحلیل­گران      25

2-2-4-2-1 پراکندگی پیش­بینی سود تحلیل­گران           26

2-2-4-2-2 دقت پیش­بینی سود هر سهم تحلیل­گران         26

2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار        27

2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    27

2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام                          29

2-3 مدیریت سود                                     30

2-3-1 تعریف مدیریت سود                             30

2-3-2 اهمیت موضوع پژوهش                            32

2-3-3 انگیزه مدیریت سود                            33

2-3-4 ابزارهای مدیریت سود                          34

2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن               36

2-3-4-1-1 طبقه­بندی اقلام تعهدی                      37

2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری                     38

2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری                  38

2-3-4-1-2 اندازه­گیری اقلام تعهدی اختیاری            39

2-3-4-2 دستکاری فعالیت­های واقعی                    40

2-3-4-2-1 طبقه­بندی دستکاری فعالیت­های واقعی         41

2-3-5 مدیریت سود واقعی پیش روی مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری                                          43

2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود                    45

2-3-6-1 اندازه شرکت                                45

2-3-6-2 عملکرد شرکت                                45

2-3-6-3 پیش­بینی سود­های آینده شرکت                  46

2-4 عدم­تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود                 46

2-5 پیشینه پژوهش                                   48

2-5-1 پژوهش­های داخلی                               48

2-5-2 پژوهش­های خارجی                               50

فصل سوم)روش پژوهش(                                 55

3-1 مقدمه                                          56

3-2 روش پژوهش                                      57

3-3 فرضیه­های پژوهش                                 57

3-4 نحوه­ی گردآوری داده­ها                          59

3-5 دوره زمانی پژوهش                              59

3-6 قلمرو مکانی پژوهش                             59

3-7 جامعه آماری                                    60

3-8 نمونه و روش نمونه­گیری                         60

3-9 معرفی مدل­های متغییر­های پژوهش                  62

3-9-1 مدل­های مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه­­ها       62

3-9-1-1 مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اول     62

3-9-1-2 مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه دوم     63

3-9-1-3 مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه سوم     63

3-9-1-4 مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه چهارم   64

3-9-2 متغیرهای پژوهش                               64

3-9-2-1 متغیر وابسته                               64

3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری                64

3-9-2-1-2 دستکاری فعالیت­های واقعی                  67

3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال                    67

3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی                         68

3-9-2-1-2-3 هزینه­های اختیاری غیرعادی               68

3-9-2-2 متغیر مستقل                                68

3-9-2-2-1 عدم­تقارن اطلاعاتی                         69

3-9-2-3 متغییر کنترلی                              69

3-9-2-3-1 عملکرد شرکت                              69

3-9-2-3-2 اندازه شرکت                              69

3-9-2-3-3 پیش­بینی رشد سودهای آینده شرکت            70

3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم         70

3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام                        70

3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها   71

3-9-3-1 آمار توصیفی                                72

3-9-3-2 آمار استنباطی                              72

3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف                 72

3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره                       73

3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیه­ها                        74

3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی                            75

3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین                             76

3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی                           77

3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R                     77

3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون      79

3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون        79

3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب                 80

3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و مطالعه تاثیر مدل ارائه شده 81

3-9-3-2-8 شدت هم­خطی(VIF)                            82

3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل                                                   82

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(                           85

4-1 مقدمه                                          86

4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش                 86

4-3 آمارهای استنباطی                              87

4-3-1 فرضیه اول                                    88

4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                    88

4-3-1-2 تحلیل همبستگی                              89

4-3-1-3 آزمون فرضیه                                90

4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)     91

4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    91

4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی 92

4-3-2 فرضیه دوم                                    93

4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                    93

4-3-2-2 تحلیل همبستگی                              93

4-3-2-3 آزمون فرضیه                                94

4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)     95

4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    95

4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی 96

4-3-3 فرضیه سوم                                    97

4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                    97

4-3-3-2 تحلیل همبستگی                              97

4-3-3-3 آزمون فرضیه                                98

4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)     99

4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    99

4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی 101

4-3-4 فرضیه چهارم                                 101

4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف                   101

4-3-4-2 تحلیل همبستگی                             102

4-3-4-3 آزمون فرضیه                               102

4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    103

4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    103

4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­­تقارن اطلاعاتی 104

4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و مطالعه تاثیر مدل­های ارائه شده   105

4-5 شدت هم­خطی(VIF)                                 105

فصل پنجم)نتیجه­گیری(                               106

5-1 مقدمه                                         107

5-2 ارزیابی آزمون فرضیه­ها                        107

5-2-1 نتایج فرضیه اول                             107

5-2-2 نتایج فرضیه دوم                             108

5-2-3 نتایج فرضیه سوم                             109

5-2-4 نتایج فرضیه چهارم                           110

5-3 نتیجه­گیری                                     110

5-4 محدودیت پژوهش                                 111

5-5 پیشنهاد برای پژوهش­های آتی                    111

پیوست الف(اسامی شرکت­های بورس تهران عضو نمونه در پژوهش)  113

پیوست ب(جداول آماری)                             116

جداول آمار توصیفی                                117

جداول آمار استنباطی                              120

منابع فارسی                                      132

منابع لاتین                                       134

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف پژوهش

از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیت­های شرکت برای سهام­داران شرکت­های سهامی فراهم نمی­باشد و با در نظر داشتن جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهام­داران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آن­ها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت می­باشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد بهره گیری قرار می­گیرند، اکثرا مبتنی بر قیمت سهام می­باشند.استرابل[1](2009) در پژوهش­های خود به این نتیجه رسیده می باشد  مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود می­باشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته می باشد. بهره گیری گسترده سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اطلاعات حسابداری به مقصود تعیین ارزش سهام، انگیزه­های قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد می­کند .  پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام­داران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد(  مرادزاده­فرد و عدیلی، 1388، ص 36).

هدف اصلی این پژوهش ارائه شواهدی در ارتباط با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدم­تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام­داران می­باشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیم­گیری در اختیار بهره گیری­کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانه­تری اتخاذ گردد. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده اهداف اساسی این پژوهش عبارتند از:

  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
  • تعیین ارتباط بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری.

1-5 سوال پژوهش

با در نظر داشتن اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­های اختیاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست؟ اگر این ارتباط هست، در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی این ارتباط چگونه می باشد؟

[1] . Strobl

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه مطالعه تاثیر عدم¬تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری