عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی

کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل پژوهش حاضر به شمار می رود. در این پژوهش از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی بهره گیری می گردد، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می گردد. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس درمورد اندازه آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا بهره گیری گردیده می باشد. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم بهره گیری می شوند (لوبو و ژو[1]، 2001).

2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

با وجود همه استدلال هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت هست، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن[2] (1999) علت های آن را هزینه‌های مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی بر شمرده اند که در باره آنها توضیحاتی به اختصار داده خواهد گردید.

جمع آوری و طبقه بندی و افشای اطلاعات نیازمند کوشش، زمان و منابع مالی می باشد طبیعی می باشد که شرکت‌ها بسته به اندازه در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه‌ها با منافع افشا برابر گردد. از سوی دیگر زیرا اندازه گیری دقیق و عینی این هزینه‌ها و منافع مشکل می باشد اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی 1389).

در صورتی که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل راهبردی بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست رفتن مزیت‌های رقابتی می گردد و سود آوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راههایی برای افشا نکردن یا افشای کمتر خواهند بود. (صمدی، 1389)

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می گردد که از اطلاعات افشا شده یک شرکت برای ارزشگذاری شرکت دیگری بهره گیری گردد، طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات می گردد. (پارساییان، 1386)

در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر انگیزه ای برای افشا و بنابر این شفاف سازی کمتر از حد کامل به وجودمی‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشا نکردن و افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه ساز وکار بازار آزاد نمی تواند حد بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. پس تأثیر نهاد‌های قانونگذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده برجسته می گردد. با اینکه قوانین و مقررات لزوما منجر به بهینه شدن اندازه شفافیت در بازار نمی گردد، اما با در نظر داشتن محدودیت‌های پیش گفته و اینکه اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی دارند نیاز به نهادهای قانونگذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد، به علاوه زیرا اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط بازار هم به ندرت تولید می گردد، نیاز به الزامات قانونی هست.

[1] Lubo and Zhou

[2] Vishvanat and Kaufman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید