ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

) ضرورت انجام پژوهش

با در نظر داشتن جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری تأثیر حیاتی را در بازار سرمایه اعمال می کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و بهره گیری کنندگان با بهره گیری از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت بهره گیری می‌کنند (دستگیر وخدادای، 1386).

ما در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

 

1-4) اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5) فرضیه‌های پژوهش

از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق بایستی نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با در نظر داشتن هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

 

  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط هست.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط هست.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط هست.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید