عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)مقدمه. 3

1-2) اظهار مسئله. 3

1-3) ضرورت انجام پژوهش. 6

1-4) اهداف پژوهش. 6

1-5) فرضیه‌های پژوهش. 7

1-6) روش پژوهش. 6

1-7) قلمرو پژوهش. 7

1-8) جامعه و نمونه آماری. 7

1-9) روش گردآوری اطلاعات. 7

1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات. 8

1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش. 8

1-12) اختصار فصل اول …………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش

2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11

2-1-1) مقدمه. 11

2-1-2) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. 11

2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12

2-1-4) نظریه‌های مدیریت سود. 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17

2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18

2-1-7) انواع مدیریت سود. 21

2-1-8) انگیزه‌های مدیریت سود. 23

2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24

2-1-8-2) طرح‌های پاداش مدیران. 24

2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25

2-1-8-4) هزینه‌های سیاسی. 25

2-1-8-5) انگیزه‌های مالیاتی. 26

2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی. 26

2-1-8-7) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 27

2-1-8-8) اندازه شرکت. 27

2-1-8-9) ساختار مالکیت. 28

2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF). 28

2-1-8-11) سایر محرکها. 29

2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29

2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29

2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30

2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30

2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32

2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33

 

2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38

2-2-1) مقدمه. 38

2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی. 39

2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40

2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی. 42

2-2-4-1) گزینش نادرست. 43

2-2-4-1-1) غربال کردن. 44

2-2-4-1-2) علامت دادن. 45

2-2-4-2) خطر اخلاقی. 45

2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی. 46

2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48

2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه)   48

2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….49

2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام   49

2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام   50

2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش. 50

2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53

2-3-1) مقدمه. 53

2-3-2) چرخه عمر شرکت. 54

2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54

2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55

2-3-3-2) مرحله رشد. 55

2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ. 56

2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56

2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت :.. 57

2-3-5) اختصار فصل دوم ………………………………………………………………………………..59

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه. 78

3-2) روش پژوهش. 78

3-3) فرضیه‌های پژوهش. 78

3-4) مدل مفهومی پژوهش. 79

3-5) جامعه و نمونه آماری. 79

3-6) قلمرو پژوهش. 80

3-7) روش گردآوری اطلاعات. 80

3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها   80

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها. 87

3-10) اختصار فصل سوم …………………………………………………………………………………88

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 90

4-2) یافته‌های توصیفی. 91

4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش. 95

4–4) آزمون ضریب همبستگی. 96

4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش. 97

4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن. 97

4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش. 99

4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش. 100

4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش. 100

4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش. 102

4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش. 103

4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش. 105

4-9) اختصار نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش. 107

4-10) اختصار فصل چهارم. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1) مقدمه. 110

5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش. 110

5-3)بحث و نتیجه گیری. 111

5–4) محدودیتهای پژوهش. 112

5–5) پیشنهادهای پژوهش. 113

5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 113

5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 114

منابع.. 116

پیوست.. 121

 


 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری