عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه شرکت

براساس پژوهشهای انجام شده، در شرکتهای بزرگتر انگیزه‌ی مدیران برای دستکاری سود بیشتر و بالعکس در شرکتهای کوچکتر انگیزه مدیران برای اعمال مدیریت سود کمتر می باشد.(موسز، 1978، می‌چلسون و دیگران 1995 و زمی ژسکی و دیگران 1981) . به بیانی دیگر بین اندازه شرکت و مدیریت سود ارتباط معنادار مثبتی هست، زیرا شرکتهای بزرگ به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و نهادهای بیشتری- اعم از دولتی و غیر دولتی- شرکتهای بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهند، آنها در صورت داشتن عملکرد نامطلوب بیشتر مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. لذا مدیران شرکتهای بزرگتر انگیزه بیشتری برای اعمال مدیریت سود دارند.

پیش روی عده ای بر این باورند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، به دلیل اینکه بیشتر در معرض رسیدگی‌های دقیق‌تر قرار می‌گیرند، مدیریت سود کمتر می باشد. بعضی محققان نیز در پژوهش‌های خود به شواهدی مبنی بر تأثیر اندازه‌ی شرکت بر مدیریت سود دست نیافته‌اند (گوان[1]، 2001، 40).

 

2-1-8-9) ساختار مالکیت

در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسئله‌ی ساختار مالکیت و ارتباط‌ی آن با مدیریت سود به گونه اعم، از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. دیدگاه اول اندازه و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با اندازه سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می کند. براساس این دیدگاه، انگیزه‌ها و محرک‌های انحراف از GAAP و اعمال مدیریت سود، با اندازه درصد سهام متعلق به سهامداران افزایش می‌یابد(بنیش[2]، 1997). در دیدگاه دوم، انگیزه‌های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت، اکثراً از افرادی تشکیل گردد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند، انگیزه‌ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد و بالعکس. در صورتیکه سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت باشند، این محرکها و انگیزه‌ها کاهش می‌یابد (داروغ و همکاران[3]، 1998، 20).

2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF)

مدیران از طریق شناسایی فرصتهای رشد مناسب در راستای تحلیل ایجاد ارزش برای سهامداران، جریانهای نقد آزاد را در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص(NPV) مثبت سرمایه گذاری کرده و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود می‌گردند. اما با در نظر داشتن تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، مدیران لزوماً وجوه مذکور را در پروژه هایی با (NPV) مثبت سرمایه گذاری نمی‌کنند و ممکن می باشد بعضی از مدیران تمایل داشته باشد حتی در پروژه هایی با (NPV) منفی سرمایه گذاری نمایند تا در کوتاه مدت به بعضی از منافع شخصی خود برسند.

جنسن[4] (1986) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار اظهار نمود. او هزینه‌های ناشی از جریان‌های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه‌های با(NPV) منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان‌های نقد آزاد بالا و رشد کم سود را مدیریت می‌نمایند تا سودهای کم و زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه هایی با (NPV) منفی را از بین ببرد و در کوتاه مدت به بعضی از منافع شخصی خود دست یابند. پس انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به مقصود مدیریت سود تلقی گردد (جنسن، 1986، 325).

[1]. Guan , L.

[2]. Beneish

[3]. Darough , M.et. l

[4]. Jensen M.C

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق اظهار ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت می باشد.

 

اهداف کاربردی پژوهش

1-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

2-  مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

3- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

4- مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری