ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) اطلاعات با اهیت

اهمیت یک کیفیت آستانه ای می باشد. اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد یک نقطه انقطاع می باشد و بایستی قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار بگیرد، اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیاز مطالعه بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت می باشد که بتواند بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان تاثیر گذارد که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می گردد. حذف یا ارائه نادرست اطلاعات به اندازه و ماهیت قلم مورد بحث، براساس قضاوتی می باشد که در شرایط مربوط اعمال می گردد (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1382).

2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می گردد که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای بهره گیری کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع گردد.

2-2-2-2) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

این خصوصیات شامل مربوط بودن و قابل اتکا بودن می باشد. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. اطلاعاتی مربوط می باشد که بر تصمیم گیری بهره گیری کنندگان مانند انتخاب خاصه و ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی تاثیر بگذارد. خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مانند کامل بودن، احتیاط، بی طرفی، اظهار صادقانه و رجحان محتوا بر شکل می باشد.

2-2-2-3) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات

به ندرت اطلاعاتی را می‌توان تهیه نمود که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یکی از محدودیت‌ها این می باشد که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت‌های کیفی لازم است. به گونه مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر می باشد اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار می باشد و به عکس عموما هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات به مقصود پاسخگویی به اهداف صورت‌های مالی می باشد. اهمیت خصوصیت‌های کیفی در موارد مختلف امری قضاوتی می باشد.

2-2-2-3-1) منفعت و هزینه

توازن بین منفعت و هزینه به جای اینکه خصوصیت کیفی باشد محدودیتی مهم می باشد. منفعت حاصل از اطلاعات بایستی بیش از هزینه تهیه و ارائه آن باشد. معهذا ارزیابی منفعت و هزینه اساسا فرایندی قضاوتی می باشد و مضافا هزینه‌ها بر عهده بهره گیری کنندگانی قرار نمی گیرد که از منافع اطلاعات بهره نمی‌برند.

نمونه دیگری از تضاد بالقوه بین خصوصیات کیفی، تضاد بین بی طرفی و احتیاط می باشد که هر دوی آنها از خصوصیات مربوط و قابلیت اتکا به شمار می رود. بی طرفی عبارت از عاری بودن از تمایلات جانبدارانه می باشد، پس، اعمال احتیاط بیش از حد معمول، منجر به اظهار کمتر از واقع دارایی‌ها و اظهار بیشتر از واقع بدهی‌ها و هزینه‌ها می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید