ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) افشای داوطلبانه

افشای داوطلبانه، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی می باشد که بوسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده می باشد. افشای اطلاعاتی فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازار‌های مالی می باشد، شرکت‌هایی که بطور داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنند که بوسیله مراجع قانونگذار اجباری برای آنها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار کوشش می‌کنند و از این رو بواسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی[1]، 2009).

افشای اطلاعات اختیاری: از دیدگاه تئوری نمایندگی، افشای بیشتر اطلاعات به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد تعادل بین منافع مدیران و سرمایه گذاران انجام می گردد. همچنین شرکت‌ها خواهان این هستند که ارزش خود را از طریق افزایش افشای اطلاعات، بیشتر کنند (لوبو و ژو، 2001 ).

کارایی بازار سرمایه به جریان اطلاعات بین واحد اقتصادی و سهامداران بستگی زیادی دارد، شفافیت و افشای اطلاعات در سطح بالا به مفهوم افزایش قابلیت داد و ستد سهام، تصویری روشن تر از واحد اقتصادی و کاهش هزینه‌های سرمایه ای را سبب می گردد (میک و همکاران[2]، 1955).

شرکت هایی که صرفا اطلاعات را در حداقل ممکن افشا می‌کنند نمی توانند تاثیر مثبتی در جهت بهبود تصویر خود بجا گذارند (چوی، 1973)[3].  با این حال افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها مقوله ای می باشد که بیشتر تحت تاثیر چارچوب‌های قانونی قرار دارد (الام، 1989؛ کریم وهمکاران، 1998).

به عقیده برون لی و همکاران[4] (1990) مراجع قانونگذاری به جای پرداختن به روش‌های خاص حسابداری جهت اندازه گیری مبادلات تجاری، بایستی توجه اصلی خود را به افشای کامل و منصفانه اطلاعات معطوف نمایند.

محققان عقیده دارند عوامل زیر به دلایلی متکی بر مفاهیم و تئوری‌های بازار سرمایه، بر تصمیمات مربوط به افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیریت تاثیر می‌گذارند:

فرضیه رقابت برای به دست گرفتن شرکت، فرضیه پاداش برای سهام، فرضیه هزینه دعاوی حقوقی که تفسیر موارد 1 و 2 به تبیین ذیل می‌باشد.

1- فرضیه رقابت برای به دست گرفتن شرکت:

بر اساس این فرضیه مالکان و اعتبار دهندگان، مدیریت را در قبال سود و قیمت سهام مسئول و پاسخگو می‌دانند (وارنر و همکاران[5]، 1998). وایزبیچ[6] (1999) معتقد می باشد گردش و تغییر هیات مدیره با عملکرد ضعیف قیمت سهام مرتبط می باشد. همچنین عملکرد ضعیف قیمت سهام احتمال تصاحب خصمانه و متعاقبا تغییر هیات مدیره را افزایش خواهد داد. بر اساس تئوری افشای داوطلبانه، احتمال از دست دادن شغل به جهت عملکرد ضعیف در سود آوری و قیمت سهام سبب می گردد که مدیریت با افشای داوطلبانه اطلاعات ضمن توجیه عملکرد ضعیف مانع از سقوط سهام شرکت گردد. یکی از نقایص این استدلال عدم لحاظ ملاحظات چند دوره ای می‌باشد یعنی اگر مدیران انتظار داشته باشند که افشای گسترده آنان موجب پاسخگوتر شدنشان برای دوره‌های آتی گردد، در این صورت افشا داوطلبانه صورت نخواهند داد.

2- فرضیه پاداش برای سهام:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیران بر اساس طیف متنوعی از طرح‌های پاداش مبتنی بر سهام مورد قدر دانی قرار می‌گیرند. این طرح‌های جبران خدمات، مدیران را به چند دلیل تشویق به افشای داوطلبانه اطلاعات می‌نمایند. اول، مدیران برای معامله سهام شان، انگیزه کافی برای اطلاعات خصوصی دارند تا از این طریق موانع ایجاد شده بوسیله سفته بازان رفع و نقدشوندگی سهام افزایش پیدا کند. دوم به طرح‌های پاداش مبتنی بر سهام برای کارکنان جدید مربوط می گردد. در این حالت مدیر هنگام با منافع سهامداران از طریق افشای داوطلبانه اطلاعات هزینه‌های عقد قرارداد را کاهش می‌دهد.

[1] Madhani

[2] Mik et al

[3] Choy

[4] Broawn Lee

[5]Varner et al.

[6]Vayzvbyj.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید