عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد

اطلاعاتی که درمورد اندازه و چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می گردد  بایستی  به نحوی باشد که درک  عملیات را  تسهیل و ارزیابی فعالیت های  تامین مالی و سرمایه گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی  واحد از  لحاظ ایفای به موقع  تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی می باشد و ایجاد توازن  بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی می باشد. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد انتفاعی وارد می گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می رسد. جریان  ورود  و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی می باشد . توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به  وجه  نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت ها درمورد آن واحد می باشد. به اظهار دیگر، اطلاعات  مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از عملیات عادی، فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری یک واحد انتفاعی، شالوده  بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری  از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بعضی دیگر از گروه های بهره گیری کننده  از اطلاعات مالی می باشد. اگر چه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سود آوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه گیری و ارائه می گردد از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می تواند در زمینه های زیر مفید واقع گردد :

■ سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای بموقع  تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی های نقدی

■ تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج عملیات و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درمورد نتایج عملیات

■ ارزیابی فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری واحد انتفاعی .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش
1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری