عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش

متغیر‌های این پژوهش به مقصود آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی می‌باشد که تبیین زیر محاسبه می شوند:

در پژوهش حاضر متغیر کیفیت افشای اختیاری(QD) و کیفیت افشای اجباری (ED) به عنوان متغیرهای مستقل در و عدم تقارن اطلاعاتی (ABSIT معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده می باشد و همچنین متغیر‌های کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت(SIZE)، نسبت اهرم (LEV)، درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی(INS) و تمرکز مالکیت سهامدارن عمده(OWNCON) می‌باشد.

 

3-9) روش محاسبه متغیر‌های پژوهش

در ادامه هر یک از متغیر‌های پژوهش و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها ارائه می گردد:

3-9-1) متغیرهای مستقل

اندازه گیری کیفیت افشا:

کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل پژوهش حاضر به شمار می رود. در این پژوهش از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی بهره گیری می گردد، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می گردد. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس اندازه آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره ای3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا بهره گیری گردیده می باشد. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند (لوبو و ژو، 2001).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.

1-6) سوالات پژوهش

1-6-1) سوال اصلی

آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

1-6-2) سوالات فرعی

سوال فرعی اول:

آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

سوال فرعی دوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها ارتباط دارد؟

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید